Communicatie met ouders

Het delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders is een belangrijk uitgangspunt van ons beleid. We betrekken u als ouder graag bij de opvang van uw kind. We praten regelmatig bij en houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen met betrekking tot de opvoeding en verzorging van uw kind. Bij Simba streven wij naar een optimale communicatie met ouders.


Brengen, halen en bijpraten
Als u uw kind ’s ochtends komt brengen, kunt u een kopje koffie drinken als u dat wilt. Ook kunt u met de pedagogisch medewerker eventuele bijzonderheden bespreken. Aan het einde van de dag leest u op het schrijfbord in de (dagopvang) groepen wanneer uw kind heeft geslapen en wat het heeft gegeten en/of gedronken en vertellen we hoe het die dag is gegaan. Op de dagopvang groepen werken we daarnaast met een overdrachtsschriftje waar zowel ouders als pedagogisch medewerkers in schrijven. Bij de BSO komt uw kind uit school naar Simba en zien we u bij het ophalen. Eventuele bijzonderheden kunt u ook telefonisch aan ons doorgeven.

Nieuwsbrief
Per email ontvangt u onze Nieuwsbrief waarin we u informeren over actuele informatie. Wij versturen informatie vanuit Simba naar één (email)adres of we geven één exemplaar mee bij het ophalen van uw kind. Als u als ouders gescheiden bent en de informatie in 2-voud wilt ontvangen, dan vragen wij u dit door te geven aan onze administratie via info@kdvsimba.nl.

Facebook
Via onze facebook pagina kunt u meegenieten van onze leuke activiteiten. Zie hiernaast voor onze laatste berichten.

10-minutengesprek
Jaarlijks nodigen we uit voor een 10-minutengesprek waarin we bespreken hoe het met uw kind gaat op Simba. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u een observatieverslag.

Thema-avond
We organiseren jaarlijks een thema-avond voor ouders. Bijvoorbeeld over het belang van spelen, het stimuleren van de zelfredzaamheid, bewegen of effectief communiceren met kinderen.

Tevreden
Wij vragen u met regelmaat naar uw mate van tevredenheid over onze opvang. Bijvoorbeeld via een vragenlijst gekoppeld aan het observatieverslag of tussentijds over specifieke onderwerpen.

Dat kan beter
Iedere dag weer doen we er alles aan om u en uw kind de allerbeste opvang te bieden. We zorgen er graag voor dat kinderen en ouders zich thuis voelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Twijfel niet om uw opmerking of klacht te laten horen. Wij kunnen hiervan leren en waar mogelijk onze dienstverlening verbeteren. In onze klachtenfolder leest u waar u terecht kunt met uw opmerking of klacht.

Klachtenfolder

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Het klachtenloket kinderopvang is een onafhankelijke organisatie die u verder helpt met uw klacht. Mocht ook dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan uw klacht worden ingediend bij de geschillencommissie. Met deze formele stap wordt de klacht een geschil genoemd.


Ouderraad
De ouderraad van Simba en de oudercommissies van Peuteropvang De Kabouters bestaan uit enthousiaste ouders die ongeveer één keer per twee maanden vergaderen, meedenken en adviseren over diverse onderwerpen.

Wie maken deel uit van de ouderraad?

Vanuit de wet behoort de ouderraad uit minimaal 2 vertegenwoordigers per locatie te bestaan. Een lid van de ouderraad kan meerdere locaties vertegenwoordigen omdat zijn of haar kinderen bijvoorbeeld op dagopvang en BSO zitten. Zodra er op een locatie een vacature ontstaat, doen we een oproep voor nieuwe leden via de Nieuwsbrief. Een overzicht van de huidige leden van de ouderraad vindt u op onze locaties.

Wat is het doel van de ouderraad?

De ouderraad en oudercommissies stellen zich ten doel:

  • de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • de verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding van de eigen kinderen te realiseren, door invloed uit te oefenen op het beleid de organisatie;
  • de communicatie tussen leiding, groepsleiding en ouders te bevorderen;
  • het kwaliteitsbeleid van het uitvoerend werk binnen de organisaties mede te bepalen.

Samengevat zijn de ouderraad en oudercommissies een denktank en klankbord voor zowel ouders als de pedagogisch medewerkers van Simba. Om dit goed in de praktijk te kunnen brengen, heeft de ouderraad bevoegdheden, die hieronder worden toegelicht.

Wat zijn de bevoegdheden van de ouderraad?

Om de bovenstaande doelen te kunnen nastreven, heeft de ouderraad de bevoegdheid haar adviesrecht uit te oefenen bij de volgende onderwerpen:

  • de vaststelling of wijziging van het pedagogisch beleid;
  • het algemeen beleid inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • een organisatorische verandering, die de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit van het aanbod aan kinderopvang beïnvloedt.

Verder heeft de ouderraad de bevoegdheid:

  • deel te nemen aan een sollicitatieprocedure voor personeel op de groepen van Simba;
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven over belangrijke wijzigingen in de gebruikelijke gang van zaken.

Wat doet de ouderraad?

Om haar doel te bereiken en invulling te geven aan haar bevoegdheden, overlegt de ouderraad ongeveer één keer per twee maanden, waarvan een aantal keer met de leiding van Simba. De ouderraad geeft adviezen en levert waar nodig een bijdrage aan ouderavonden. De ouderraad verstrekt de ouders informatie over haar activiteiten door kort verslag van vergaderingen te doen in de Nieuwsbrief. U kunt het volledige verslag opvragen en het is mogelijk om een vergadering bij te wonen.

Contact met de ouderraad

Wilt u meer informatie, een vergadering bijwonen of heeft u een vraag voor de ouderraad? Mail dan naar ouderraad@kdvsimba.nl