Veiligheid en gezondheid

Op alle locaties besteden we veel aandacht aan veiligheid en gezondheid. Afspraken om Simba zo veilig en gezond mogelijk te houden nemen we op in huisregels en werkinstructies en in werkoverleggen bespreken we wat er (nog) beter kan. Ziet u een verbeterpunt op het gebied van veiligheid en gezondheid? Laat het ons weten!


Risico-inventarisatie

Jaarlijks inventariseren we al onze locaties op eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. We maken hierbij gebruik van de methode Veiligheid (van Consument & Veiligheid) en de methode Gezondheid (van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Waar nodig nemen we maatregelen om de risico’s weg te nemen of te verkleinen.


Huisregels & Werkinstructies

Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken we volgens de wettelijke normen en de daaruit voortvloeiende huisregels en werkinstructies die zijn opgenomen in ons kwaliteitshandboek. U kunt hierbij o.a. denken aan afspraken rondom veilig slapen, hygiëne, buiten spelen of een medicijnformulier.

Veiligheid

Calamiteiten

Minimaal jaarlijks organiseren we een ontruimingsoefening op onze locaties. Onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO diploma + EHBO bij kinderen. Per locatie is daarnaast een aantal medewerkers opgeleid als bedrijfshulpverlener (BHV).

Toestemming ophalen

Komt iemand anders uw kind een keer ophalen (bijvoorbeeld oma of de buurvrouw?). Dan dient u dit vooraf aan ons door te geven. Wij geven uw kind niet mee aan een ander als bij ons niet bekend is of u daar toestemming voor heeft gegeven.

Toestemming fotogebruik

We gaan zorgvuldig om met het gebruik van foto’s van uw kind. Als u desondanks liever niet heeft dat er foto’s worden gepubliceerd waar uw kind op staat dan horen wij dat graag.

Vierogenprincipe

Per 1 juli 2013 is het vierogenprincipe in werking getreden. Dit principe geldt vooralsnog alleen voor de dagopvang en houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Het vierogenbeleid binnen Simba staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

Verklaring omtrent gedrag en continue screening

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers in de kinderopvang zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Medewerkers worden continue gescreend op strafbare feiten. Dat betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang.

Achterwachtregeling

In principe werken we op een locatie met meerdere groepen en dus met meerdere collega’s. Mocht zich toch een situatie voordoen waarbij slecht één teamlid op een locatie aanwezig is, dan geldt de achterwachtregeling waarbij een collega van de dichtsbijzijnde Simba locatie als achterwacht fungeert.

Gezondheid

Gezond eten & drinken

Gezonde voeding is van belang voor de ontwikkeling van kinderen en voorkomt overgewicht. Bij Simba kiezen we bewust voor gezond & gevarieerd. Bij het samenstellen van ons voedingsbeleid zijn we uitgegaan van de adviezen van het Voedingscentrum en hebben we ons laten adviseren door een voedingsdeskundige.

VoedingsbeleidO, V 1.4, augustus2015

Ziekte

Als een kind ziek wordt op Simba kijken we goed naar hoe het zich voelt. Een kind kan bijvoorbeeld koorts hebben en tegelijkertijd net zo vrolijk spelen als anders. Een ander kind is wat hangerig, heeft geen koorts, maar zit duidelijk niet lekker in z’n vel. We kijken dus hoe het kind zich voelt, maar ook naar wat het zieke kind voor de rest van de groep betekent. Een ziek kind heeft vaak meer zorg en aandacht nodig dan we in een groep kunnen bieden. We nemen contact met u op als uw kind niet lekker is en overleggen op dat moment wat het beste is voor uw kind en of het op Simba kan blijven.

Het is belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerkers elkaar zo snel mogelijk informeren over besmettelijke ziekten van de kinderen en de direct betrokken volwassenen. In een klein aantal, door de GGD bepaalde, gevallen mag een kind niet naar Simba komen. Het gaat hierbij om: bloederige diarree, open tbc, polio, buiktyfus en geelzucht (na een vakantie).

Medicijnen

Heeft uw kind medicijnen nodig op Simba? Pedagogisch medewerkers mogen medicijnen geven indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de medicijnen moeten meer dan twee keer per dag gegeven worden of bij verergering van klachten of een aanval (bijvoorbeeld benauwdheid);
  • de medicijnen zitten in de originele verpakking met bijsluiter;
  • de ouder heeft vooraf schriftelijk toestemming gegeven via het formulier medicijngebruik;
  • paracetamol wordt alleen gegeven op (schriftelijk) advies van de huisarts.

FormulierMedicijngebruik, augustus 2015

Inentingen

In sommige ziektegevallen is het belangrijk om te weten of alle kinderen beschermd zijn tegen de ziekte. Om die reden vragen wij u bij inschrijving of u uw kind laat vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn ouders die besluiten om hun kinderen niet te laten vaccineren. Dit is met name een risico voor het ongevaccineerde kind zelf; dit is niet beschermd als het met de veroorzakers van de betreffende ziekten in aanraking komt. De kans dat een niet gevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet is uiterst klein omdat de meeste ziekten hieruit in Nederland nog zelden voorkomen. Bovendien zullen de meeste andere kinderen uit de groep wel gevaccineerd zijn en dus geen risico lopen.